='"" +'>

Figuras hechas para facebook metroflog y hi5

Hola amigos aqui le dejo una gran coleccion de figuras hecha para facebook metroflog hi5 msn o cualquier parte donde quieran pegarlas


Grupo caras 1: ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩(͡๏̯͡๏)۶ ٩(-̮̮̃•̃)۶ ٩(×̯×)۶
Grupo caras 2: ⊙▂⊙ .. ⊙0⊙ .. ⊙︿⊙ .. ⊙ω⊙ .. ⊙﹏⊙ .. ⊙△⊙
Grupo caras 3: ●▂● .. ●︿● .. ●ω● .. ●﹏● .. ●▽●
Cara 1: ಠ_ಠ
Cara 2: ಥ_ಥ
Cara 3: ¯(°_o)/¯
Cara 4: ب_ب
Cara 5: ◕ ‿‿ ◕
Cara 6: m(>_<}}} Princesa Leia StarWars: @-_-@ .. @-.-@ .. @>.<@ Muchachas con flores en la cabeza: ✿◕‿◕✿ ❀◕‿◕❀ ❁◕‿◕❁ ✾◕‿◕✾

("`-''-/").___..--''"`-._
`6_ 6 ) `-. ( ).`-.__.`)
(_y_.)' ._ ) `._ `. ``-..-'
_..`--'_..-_/ /--'_.' ,'


........ / . . . .`.. . . .. ........
........ |. . . . . |. . .| .........
......... .. . . . ./ . ./ ...........
........... `=(.. /.=` ...........
............. `-;`.-' .............
............... `)| ... , .........
................. || _.-'| ..........
............. , _|| .._, / .........
....... , ..... ..|| .' ..............
.... |.. |.. , . ||/ ...............
, ....` | /|., |Y.., ...........
... '-...'-._....||/ ..............
........ >_.-`Y| ...............
............. , _|| ..............
............... ..|| ..............
................. || ..............
................. || ..............
................. |/ ..............
...................................


……..*..lovel…*
…..*..lovelovelo…*
…*..lovelovelove….*
..*.lovelovelovelove…*…………….*….*
.*..lovelovelovelovelo…*………*..lovel….*
*..lovelovelovelovelove…*….*…lovelovelo.*
*.. lovelovelovelovelove…*….*…lovelovelo.*
.*..lovelovelovelove ENCHULA TU FACEBOOK…*
..*…lovelovelovelovelove..*…lovelovelo…*
…*….lovelovelolovelovelovelovelovelo…*
…..*….lovelovelovelovelovelovelov…*
……..*….lovelovelovelovelovelo…*
………..*….lovelovelovelove…*
……………*…lovelovelo….*
………………*..lovelo…*
…………………*…..*
………………….*..*

_____________8__88_____8
____________88_8__8_____8
___________888_____88___88888
__________8888______88_8____88
_________8888_______88______8_8
_________8888_______88______8_8
_________8888_______8_______8
_________8888_____8_______8
__________88888____8______8
___________8888888______8
__888_________88888_8
8888888________88_____
_8888888_______8_____
__888888_______88_____
___88_____8_____8_____
____8______8____8_____8_88
_______8888_8__88_8_88888
_____888888_8_88__8888888
____8888888__88______88888
____88888_____8_________888
____88_________8__________8
_____8_________8_____
_______________8_____
____________8_8_____
_____________88_8_____
______________88_____
______________8_____


______________¶¶¶¶¶_____________¶¶¶¶¶
___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_______¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶
_____¶¶¶¶¶_____________¶¶¶¶¶____________¶¶¶¶¶¶
____¶¶¶¶______♥______________________♥_____¶¶¶¶
___¶¶¶_______________________♥_______________¶¶¶
__¶¶¶_________________________________________¶¶¶
__¶¶___________________________________________¶¶
_¶¶¶_______¶¶¶_____¶______¶¶¶___¶¶_____¶¶______¶¶¶
_¶¶¶________¶¶____¶¶___¶¶¶¶¶¶¶__¶¶____¶¶¶______¶¶¶
_¶¶¶________¶¶¶__¶¶¶__¶_¶¶___¶__¶¶¶__¶¶¶_______¶¶¶
_¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶¶_____¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶¶
_¶¶¶_______¶¶_¶¶¶_¶¶_¶¶¶___¶¶__¶¶_¶¶¶_¶¶_______¶¶¶
__¶¶¶______¶¶_____¶¶___¶¶¶¶¶___¶¶_____¶¶______¶¶¶
__¶¶¶¶_______________________________________¶¶¶
___¶¶¶¶_____________________________________¶¶¶
_____¶¶¶__________________________________¶¶¶¶
______¶¶¶¶_______________________________¶¶¶¶
________¶¶¶¶¶_______♥_________________¶¶¶¶¶
__________¶¶¶¶_____________♥_♥______¶¶¶¶¶
____________¶¶¶¶________♥_♥________¶¶¶¶
______________¶¶¶¶¶______♥______¶¶¶¶¶
________________¶¶¶¶¶_________¶¶¶¶¶
__________________¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶
____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
________________________¶¶¶

_____$$$$$$$$$$$$$_________$$$$$______$$$$$
______$$$$$$$$$$$________$$$$$$$$$__$$$$$$$$$
_______$$$$$$$$$________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
________$$$$$$$_________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
________$$$$$$$_________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
________$$$$$$$_________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
________$$$$$$$__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
________$$$$$$$____________$$$$$$$$$$$$$$$
________$$$$$$$_______________$$$$$$$$$$
_______$$$$$$$$$________________$$$$$$
______$$$$$$$$$$$_________________$$
_____$$$$$$$$$$$$$
______________________________________________
______$$$$____$$$$__$$$$$___$$$$_$$$$____$$$$$
_____$$$$$____$$$$$_$$$$$___$$$$_$$$$____$$$$$
______$$$$____$$$$__$$$$$____$$__$$$$$___$$$$$
______$$$$$___$$$$___$$$_____$$__$$$$$___$$$$
______$$$$$$_$$$$$__$$$$_____$$__$$$$$$_$$$$$
______$$$$$$$$$$$$__$$$$_____$$__$$$$$$$$$$$$
______$$$$$$$$$$$$__$$$$_____$$__$$$$$$$$$$$$
______$$__$$$__$$$__$$$$_____$$__$$$_$$$$_$$$
______$$__$$$__$$$__$$$$_____$$__$$$_$$$__$$$
______$$__$$$__$$$___$$$$___$$$__$$$_$$$__$$$
______$$$__$__$$$$___$$$$$$$$$__$$$$_$$$_$$$$$
_____$$$$__$__$$$$$___$$$$$$$___$$$$__$__$$$$$.(....\............../....)
. \....\........... /..../
...\....\........../..../
....\..../´¯.I.¯`\./
..../... I....I..(¯¯¯`\
...I.....I....I...¯¯.\...\
...I.....I´¯.I´¯.I..\...)
...\.....` ¯..¯ ´.......'
....\_________.?´
.....lo o o o o ol
.....lo o o o o ol
.....lo o o o o o|


°°°°°°°°°°°°|\
°°°°°°°°°°°°|_\
°°°°°°°°°°°°|__\
°°°°°°°°°°°°|___\
°°°°°°°°°°°°|____\°°°°°°
°°°°°°°°°°°°|_____\°°°°°°
°°°°°°°°°°°°|______\°°°°°°
°°°°°°______|_______________
~~~~\____________________/~~~~
,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*
´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•~-.¸,.-~*´ `*•~-.¸,.-~*´`*•~-.¸,.-~*´•~-.¸,.-~*´¨¯¨`*•


___________________ø¶¶´´´´´´´´¶¶¶_______
______ø¶¶¶¶¶¶¶1´´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶______
____¶¶¶´´´´´´ø¶¶´´¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶_____
__¶¶ø´´´´´´´´´´1¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶____
_¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶____
_¶¢´´´´´´´´´¶¶¶´´´¶´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶____
_¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶____
_¶´´´´´´´´´´¶¶¶´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶___
_¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´¶¶__
__¶¶´´´´´´´´´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶__
___¶¶´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶_
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶_
___¶´´´´´´´´´´´´´´`´´´´´´´´´`´´´´´´´´¶¶_
__¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´```´´´´´´´¶¶_
__¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´¶¶__
___¶¶´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶___
____¶ø´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶____
_____¶¶7´´´´´´´´´¶¶¶¶$¶¶´´´´´´´´´¶¶_____
_______¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶______
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶´´´´´¶´´´´´´¶´´¶¶¶¶´´¶¶´´¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶´´´´´¶
¶´´¶¶¶¶´´¶¶´´¶´´¶¶¶¶´´¶¶´´¶´´¶¶´´¶´´¶¶´´¶´´¶¶¶¶
¶´´´´´¶´´´´´´¶´´¶¶¶¶´´¶¶´´¶´´¶¶´´¶´´¶¶´´¶´´´´´¶
¶¶¶¶´´¶´´¶¶´´¶´´¶¶¶¶´´¶¶´´¶´´¶¶´´¶´´¶¶´´¶¶¶¶´´¶
¶´´´´´¶´´¶¶´´¶´´´´´¶´´´´´´¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶´´´´´¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

...................... .. ... /´ /)
...................... ..,../¯ ..//
..................... ..../... ./ /
.................... ..,/¯ ..//
.................... ./... ./ /
.............../´¯/' ...'/´¯`•¸
............./'/.../... ./... ..../¨¯\
............('(...´(... ....... ,~/'...')
..............\.......... ..... ..\/..../
................''...\.... ..... . _.•´
..................\....... ..... ..(
....................\..... ..... ...\..._...|..____________________, ,
....../ `---___________----_____|]
...../_==o;;;;;;;;_______.:/
.....), ---.(_(__) /
....// (..) ), ----"
...//___//
..//___//
.//___//Armas:
Escopeta 01: ︻┳═ 一
Escopeta 02: ︻╦̵̵͇̿̿̿̿╤──
Pistola Diseño 1
…..____________________ , ,__
……/ `—___________—-_____|] – - – - – - – - ░ ▒▓▓█D

…../_==o;;;;;;;;_______.:/
…..), —.(_(__) /
….// (..) ), —-"
…//___//
..//___//
.//___//

Pistola Diseño 2
….._|____________________,,__
…./ `–|||||||||||———————-_]
…/_==o ____________________|
…..),—.(_(__) /
….// () ),——
…//___//
../`—-’ / …
./____ / … .

Cabañas y palmeras

|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡ ̡ ̴̡ı̴̡̡ ̡͌l̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡͡|̲̲̲͡͡͡ ̲▫̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ |

Cigarrillos hechos con símbolos Facebook

(̅_̅_̅(̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅̅()ڪ

(̅_̅_̅(̲̲̲̲̲̅̅̅̅̅̅(̅_̅_̲̲̲̅̅̅l̲̅u̲̅c̲̅k̲̅y̲̲̅̅̅_̅_ ̅_̅() ڪے

(̅_̅_̅(̲̲̲̲̲̅̅̅̅̅̅(̅_̅_̲̅м̲̅a̲̅я̲̅l̲̅b̲̅o̲̅r̲̅o̲̅̅ _̅_̅_̅()ڪے

Kirby bailando
<(‘o’< ^( ‘-’ )^ (>‘o’)> v( ‘.’ )v <(‘ .’ )> <(‘.’< ^( ‘.’ )^ (>‘.’)> v( ‘.’ )v <(‘ .’ )>

• Salud:
Inyección: ┣▇▇▇═─
Electrocardiograma: √v^√v^√♥
Curita: ( ̲̅:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅ ̲̅]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅ )

• Conejos y gatos hechos con símbolos para Facebook O msj de CELU :
( ) ( )
(* .*)
(”__”)

::: (_(
*: (=’ :’) :*
•.. (,(”)(”)¤°.¸¸.•´¯`»

(V)
(. .)
c(”)(”)

(_/)
(°.°)
c(”)(”)

(_/)
(°.°)
o( )o
O_O


• Árbol de navidad hecho con símbolos Facebook – 01.

…………(¯`O´¯)
…………*./ | .*
…………..*♫*.
………, • ‘*♥* ‘ • ,
……. ‘*• ♫♫♫•*’
….. ‘ *, • ‘♫ ‘ • ,* ‘
….’ * • ♫*♥*♫• * ‘
… * , • Feliz’ • , * ‘
…* ‘ •♫♫*♥*♫♫ • ‘ * ‘
‘ ‘ • . Navidad . • ‘ ‘ ‘
‘ ‘ • ♫♫♫*♥*♫♫♫• * ‘ ‘
…………..x♥x
…………….♥

• Árbol de Grupo caras 1: ٩(●̮̮̃•̃)۶ ٩(-̮̮̃-̃)۶ ٩(͡๏̯͡๏)۶ ٩(-̮̮̃•̃)۶ ٩(×̯×)۶
Grupo caras 2: ⊙▂⊙ .. ⊙0⊙ .. ⊙︿⊙ .. ⊙ω⊙ .. ⊙﹏⊙ .. ⊙△⊙
Grupo caras 3: ●▂● .. ●︿● .. ●ω● .. ●﹏● .. ●▽●
Cara 1: ಠ_ಠ
Cara 2: ಥ_ಥ
Cara 3: ¯(°_o)/¯
Cara 4: ب_ب
Cara 5: ◕ ‿‿ ◕
cabeza: ✿◕‿◕✿ ❀◕‿◕❀ ❁◕‿◕❁ ✾◕‿◕✾
Mariposas: Mariposa 01 εїз Símbolo Mariposa Ƹ̴Ӂ̴Ʒ
Peces: Pez a la derecha: ><((((º>

Pez a la izquierda: <º))))><
Música: Grabadora: lıllı ((((̲̅̅●̲̲̅̅̅̅=̲̲̅̅̅̅●̲̅̅)))) ıllı


• Salud:
Inyección: ┣▇▇▇═─
Electrocardiograma: √v^√v^√♥
Curita: ( ̲̅:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅ ̲̅]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅ )

• Conejos y gatos hechos con símbolos para Facebook O msj de CELU :
( ) ( )
(* .*)
(”__”)

::: (_(
*: (=’ :’) :*
•.. (,(”)(”)¤°.¸¸.•´¯`»

(V)
(. .)
c(”)(”)

(_/)
(°.°)
c(”)(”)

(_/)
(°.°)
o( )o
O_O


......(\_/)
......( '_')
..../""""""""""""\======░ ▒▓▓█D
/"""""""""""""""""""\
\_@_@_@_@_@_/╔♫═╗╔╗ ♥
╚╗╔╝║║♫═╦╦╦╔╗
╔╝╚╗♫╚╣║║║║╔╣
╚═♫╝╚═╩═╩♫╩═╝
ஜ۩۞۩ஜ YOU ஜ۩۞۩ஜ

╔♫═╗──╔═╗ ♥─────
╚╗╔╬═╗║╬╠♫═╦═╗─
─║║║╩╣♫║║║║║╬║─
─╚╝╚═╝╚╩╩╩╩╩═╝ ♥
♥ஜ۩۞۩ஜ ஜ۩۞۩ஜ♥==============
……….(¯`v´¯)
………..`•.¸.•´
………(●̮̮̃•̃)..(●̮̮̃•̃)
……… /█ ♥/█
==============(¸¸.♥➷♥•*¨)¸.•´¸.•*¨) ¸.•*¨)
(¸.•´(¸. ¸.•´¸.•*¨) ¸.♥➷•*¨)
─▀██▀─▄███▄─▀██─██▀██▀▀▀█─
──██─███─███─██─██─██▄█──conquers
──██─▀██▄██▀─▀█▄█▀─██▀█──all ♥➷♥
─▄██▄▄█▀▀▀─────▀──▄██▄▄▄█
¸.•´¸.•*¨) ¸♥.•*¨) (¸.•´¸♥➷♥¸.•´♥¸.•´♥¸.•*¨)♥.•*¨)¸.•*♥¸


█▀█▀█┼█▀▀┼┼┼█▀▀█┼█┼┼█┼█┼█▀▀ ¡ █▀▀█┼█▀▀█♥
┼┼█┼┼┼█▀┼┼┼┼█┼┼█┼█┼┼█┼█┼█▀┼ ┼█▀█▀┼█┼┼█♥
┼▄█▄┼┼█▄▄┼┼┼█▄██┼█▄▄█┼█┼█▄▄ ┼█┼▀█┼█▄▄█♥Cigarrillos hechos con símbolos facebook


(̅_̅_̅(̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅̅()ڪ

(̅_̅_̅(̲̲̲̲̲̅̅̅̅̅̅(̅_̅_̲̲̲̅̅̅l̲̅u̲̅c̲̅k̲̅y̲̲̅̅̅_̅_ ̅_̅() ڪے

(̅_̅_̅(̲̲̲̲̲̅̅̅̅̅̅(̅_̅_̲̅м̲̅a̲̅я̲̅l̲̅b̲̅o̲̅r̲̅o̲̅̅ _̅_̅_̅()ڪے…………(¯`O´¯)
…………*./ | .*
…………..*♫*.
………, • ‘*♥* ‘ • ,
……. ‘*• ♫♫♫•*’
….. ‘ *, • ‘♫ ‘ • ,* ‘
….’ * • ♫*♥*♫• * ‘
… * , • Feliz’ • , * ‘
…* ‘ •♫♫*♥*♫♫ • ‘ * ‘
‘ ‘ • . Navidad . • ‘ ‘ ‘
‘ ‘ • ♫♫♫*♥*♫♫♫• * ‘ ‘
…………..x♥x
…………….♥¨¨¨¨¨¨¨¨¨. *
¨¨¨¨¨¨¨¨¨ **
¨¨¨¨¨¨¨¨¨*o*
¨¨¨¨¨¨¨¨*♥*o*
¨¨¨¨¨¨¨***o***
¨¨¨¨¨¨**o**♥*o*
¨¨¨¨¨**♥**o**o**
¨¨¨¨**o**♥***♥*o*
¨¨¨*****♥*o**o****
¨¨**♥**o*****o**♥**
¨******o*****♥**o***
****o***♥**o***o***♥ *
¨¨¨¨¨____!_!____
¨¨¨¨¨_________/¨¨……………¨♥*✫♥,
………,•✯´………´*✫
…….♥*……………. __/__
…….*♥…………… ..*-:¦:-*
…¸.•✫………….……/.•*•.
…~`,`~……………… |
¸….✫………………. *•*
´¸…*♥..´¸………..*♥♫♥*
´¸¸♥*…………….✯•♫•♥•*
´¸.•✫ ………….. *♥•♫•♫♥*
~`,`~…………. ✯♥•♦♫♥•♥*.
`.✫`………….. *♥☺♥•♥•☺♥*.
●/…………….✯♥•♥♠♫♥#♥•♥*..
/▌…………….*♥♫•♥♫•♥♫♥•♫♥*
/ ………………….. ╬╬╬╬.


╔═╗─╔╦╦═╗╔═╗───╔╗╔╗──╔╗
║═╬═╣╠╬═║║║╠═╦╦╬╬╝╠═╦╝║
║╔╣╩╣║║═╣║║║╬║║║║╬║╬║╬║
╚╝╚═╩╩╩═╝╚╩╩╩╩═╩╩═╩╩╩═╝

__________ █████
_______█████████
________████████
_________ ███████
__________████████
______██████████████
_____███▒▒░░░░░░░░▒
_______▒░░░░░ ⓤ░░ⓤ░▒
_______▒░░░░░░░░ >░░ ▒
_______██▒░░░░░·︾·░░▒
_______████▒░░░░░░░▒
______▒▒███████████▒▒
____▒░░░░░▒▒▒▒███░░░▒
___▒░░░▒░░░░░░████░░ ▒
___▒░░░░▒░░░░░█████░░▒
___▒░░░░░▒░░░░███████░▒
____▒░░░░▒░░░░██████▒▒
____▒#▒▒▒▒▒░##░██████
__▒#▒░░░░░░░░░░░░░▒░▒
_▒░░░░░░░░░░░░░░Ѻ░░░▒
▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▒
▒░░░░░░░░░░░░░░░Ѻ░░░ ▒
▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▒
#▒░░░░░░░░░░░░░Ѻ░░░░▒
##▒░░░░░░░░░░░░░░░░##


*´¨)
¸.•´¸.•*´¨) ¸.•*¨)
(¸.•´ (¸.•` ¤

¨¨¨¨¨¨¨¨¨. *
¨¨¨¨¨¨¨¨¨ **
¨¨¨¨¨¨¨¨¨*o*
¨¨¨¨¨¨¨¨*♥*o*
¨¨¨¨¨¨¨***o***
¨¨¨¨¨¨**o**♥*o*
¨¨¨¨¨**♥**o**o**
¨¨¨¨**o**♥***♥*o*
¨¨¨*****♥*o**o****
¨¨**♥**o*****o**♥**
¨******o*****♥**o***
****o***♥**o***o***♥ *
¨¨¨¨¨____!_!____
¨¨¨¨¨_________/¨¨……………¨♥*✫♥,
………,•✯´………´*✫
…….♥*……………. __/__
…….*♥…………… ..*-:¦:-*
…¸.•✫………….……/.•*•.
…~`,`~……………… |
¸….✫………………. *•*
´¸…*♥..´¸………..*♥♫♥*
´¸¸♥*…………….✯•♫•♥•*
´¸.•✫ ………….. *♥•♫•♫♥*
~`,`~…………. ✯♥•♦♫♥•♥*.
`.✫`………….. *♥☺♥•♥•☺♥*.
●/…………….✯♥•♥♠♫♥#♥•♥*..
/▌…………….*♥♫•♥♫•♥♫♥•♫♥*
/ ………………….. ╬╬╬╬.
__________ █████
_______█████████
________████████
_________ ███████
__________████████
______██████████████
_____███▒▒░░░░░░░░▒
_______▒░░░░░ ⓤ░░ⓤ░▒
_______▒░░░░░░░░ >░░ ▒
_______██▒░░░░░·︾·░░▒
_______████▒░░░░░░░▒
______▒▒███████████▒▒
____▒░░░░░▒▒▒▒███░░░▒
___▒░░░▒░░░░░░████░░ ▒
___▒░░░░▒░░░░░█████░░▒
___▒░░░░░▒░░░░███████░▒
____▒░░░░▒░░░░██████▒▒
____▒#▒▒▒▒▒░##░██████
__▒#▒░░░░░░░░░░░░░▒░▒
_▒░░░░░░░░░░░░░░Ѻ░░░▒
▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▒
▒░░░░░░░░░░░░░░░Ѻ░░░ ▒
▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ▒
#▒░░░░░░░░░░░░░Ѻ░░░░▒
##▒░░░░░░░░░░░░░░░░##


*´¨)
¸.•´¸.•*´¨) ¸.•*¨)
(¸.•´ (¸.•` ¤


´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶ooooooooo¶ ´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶ooooooooooo¶´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶oooooooooooo¶´´
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´¶oooooooooooo¶´´´
¶¶ooooooooooo¶¶¶´´´´´´´´¶oooo*ooo*ooo¶´´´
¶¶ooo*ooo*oooooo¶¶´´´´´¶oooooooooooo¶ ´´´
´¶¶¶oooooooooooooo¶¶¶¶¶¶ooooooooooo¶´´´´
´´´¶¶oooooo*ooooooooo¶oooooo*ooooo¶ ´´´´´
´´´´¶¶ooooooo.oooooo¶¶oooooooo.oooo¶ ´´´´´´
´´´´´¶¶ooooooo.oooooo¶ooooooooo.ooo¶¶ ´´´´
´´´´´´´¶¶oooooo.ooooo¶¶ooooooooo.ooooo¶ ´´
´´´´´´´´´¶ooooooo.oooo¶´¶oooooooo.ooooo¶ ´
´´´´´´´´¶oooooooooo.oo¶´´¶¶oooooooo.oooo¶ ´
´´´´´´´¶ooooooooooooo¶¶´´´¶¶oooooooo*o¶¶ ´
´´´´´´´¶¶oooooooooooo¶´´´´´´¶oooooooo¶¶ ´´
´´´´´´´´¶¶ooooooooooo¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶ ´´
´´´´´´´´´¶¶oooooooo¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

____8888___88888888___8888
___888888_8888888888_888888
___888888888888888888888888
___888888888888888888888888
____8888888888888888888888
_____88888888888888888888
_______8888888888888888
_________888888888888
______________** _________
____####______**______####
___#######____**____#######
____#######___**___#######
______######__**__######
________#####_**_#####
__________####**####


[★]
.[★]
..[★]
…[★]
….[★]
…..[★]
….[★]
…[★]
..[★]
.[★]
[★]
.[★]
..[★]
…[★]
….[★]
…..[★]
….[★]
…[★]


_____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_________
___________________ø¶¶´´´´´´´´¶¶¶_______
______ø¶¶¶¶¶¶¶1´´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶______
____¶¶¶´´´´´´ø¶¶´´¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶_____
__¶¶ø´´´´´´´´´´1¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶____
_¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶____
_¶¢´´´´´´´´´¶¶¶´´´¶´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶____
_¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶____
_¶´´´´´´´´´´¶¶¶´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶___
_¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´¶¶__
__¶¶´´´´´´´´´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶__
___¶¶´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶_
___¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶_
___¶´´´´´´´´´´´´´´`´´´´´´´´´`´´´´´´´´¶¶_
__¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´“`´´´´´´´¶¶_
__¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´¶¶__
___¶¶´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶___
____¶ø´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶____
_____¶¶7´´´´´´´´´¶¶¶¶$¶¶´´´´´´´´´¶¶_____
_______¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶______
_________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________

┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ☆
┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ☆
┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ☆
┊ ┊ ┊ ┊ ★
┊ ┊ ┊ ☆
┊ ┊ ★
┊ ☆
_______@@@@@@@@__________@@@@
________@@@________@@_____@@@@@@@
________@@___________@@__@@@______@@
________@@____________@@@__________@@
__________@@________________________@@
____@@@@@@______@@@@@___________@@
__@@@@@@@@@__@@@@@@@_________@@
__@@____________@@@@@@@@_______@@
_@@____________@@@@@@@@@_____@@
_@@____________@@@@@@@@___@@@
_@@@___________@@@@@@@______@@
__@@@@__________@@@@@________@@
____@@@@@@_______________________@@
_________@@________________________@@
________@@___________@@__________@@
________@@@________@@@@@@@@@@@@
_________@@@_____@@@_@@@@@@@@
__________@@@@@@@@ @@@@@@
___________@@@@@_@
____________________@
____________________@
_____________________@
______________________@
_______________________@____@@@
_______________@@@@__@__@____@@
_____________@_______@@@____@@
________________@@@@____@__@@
_________________________@

_____d$$$$$$$$$$$$$b______
_____$$$$$$$$$$$$$$$$_____
____4$$$$$$$$$$$$$$$$F____
____4$$$$$$$$$$$$$$$$F____
____$$$$”_”$$$$”_”$$$$_____
_____´$F___4$$F___4$”_____
______$$___$$$$___$P______
______4$$$$$”^$$$$$%_____
________”$$$ee$$$”________
________._*$$$$F4_________
_4$$c________________.$$r_
_^$$$b______________e$$$”_
_d$$$$$e__________z$$$$$b_
4$$$*$$$$$c____.$$$$$*$$$r
_”"____^*$$$be$$$*”____^”_
__________”$$$$”__________
________.d$$P$$$b_________
_______d$$P___^$$$b_______
___.ed$$$”______”$$$be.___
_$$$$$$P__________*$$$$$$_
4$$$$$P____________$$$$$$”
_”*$$$”___PIRATA____^$$P___

…. O
…./|\
…./ \ …
….\O/
…..|
…./ \ …
?_0_?
….|
…/ \ …
…O
…/|\
…/ \ …
…\O/
….|
…/ \ …

…O/
../|
…/\

________0___________0_
__________0_________0__
___________0_______0__
____________0_____0__
____________0000000__
_________0000000000000___
____000000000000000000000000_
___00000000__00000__000000000__
__000000000__00000__0000000000__
_0000000000__00000__00000000000__
_0000000000__00000__00000000000__
_0000000000__00000__00000000000__
_000000000000000000000000000000__
_000000__________________000000__
_000000__________________000000__
__000000_________________00000__
___0000000_____________000000__
_____0000000_________0000000__
0_0_0__ 00000000000000000___
0_0_0______00000000000______
000000_______00000__________
__000_______0000000_________
__0000____00000000000_____
___00000000000000000000000_0_00
____0000000000000000000000_0_00__
______0000000000000
___________000
___________000
___________000
___________000
___________000
___________000
_____________________
________000____00
________000___00
________000__00
________000_00
________0000
________000_00
________000__00
________000___00
________000____00
_____________________
________000______000
________000_0__0_000
________000__00__000
________000______000
________000______000
________000______000


¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶´´´´´¶´´´´´´¶´´¶¶¶¶´´¶¶´´¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶´´´´´¶
¶´´¶¶¶¶´´¶¶´´¶´´¶¶¶¶´´¶¶´´¶´´¶¶´´¶´´¶¶´´¶´´¶¶¶¶
¶´´´´´¶´´´´´´¶´´¶¶¶¶´´¶¶´´¶´´¶¶´´¶´´¶¶´´¶´´´´´¶
¶¶¶¶´´¶´´¶¶´´¶´´¶¶¶¶´´¶¶´´¶´´¶¶´´¶´´¶¶´´¶¶¶¶´´¶
¶´´´´´¶´´¶¶´´¶´´´´´¶´´´´´´¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶´´´´´¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´1øø777oo77oø$´´´´´´´
´´´´´´7¢¢o´´´´´´´´ø¶¢´´´´´´´´´´´´ø¶ø´´´´
´´´´´¶ø7oø¶¶´´´´o¶´´´´´¶¶¶´´´¶¶´´´´´7¶¢´´
´´´´´¶1´´´´¶´´´$ø´´´´´´¶¶$´´´¶¶´´´´´´¢¶´
´´´´´o¶´´´o¶´´o¶´´´´´´´¶¶o´´´¶¶´´´´´´´´øø
´´´´´´¶´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ø
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´ø
´´´¶´´´´´´´´´´´´¶ø¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´ø
´´ø¶´´´´´´´´´´´o¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶´´´´´ø
´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶´´´´´´´¶¶¶´´´´´´ø
´¶´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´oø
´¶¢´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´
´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¢¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶ø´´
´´o¶´´´´´´´´´´´¶´´ø¶¶7´´´´´´´´´´´øø¶´´´´
´´´o¶$¢ø¢¢¢øø¶ø´´´´´¶¶¶¶oooo¶¶¶¢$
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´


´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶
´´¶¶¶¶¶´´¶´´¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶´´¶´´´¶´¶¶¶
´´¶¶¶¶¶¶´¶´´¶¶¶´´´¶´¶¶¶¶´´¶´´´¶´¶¶¶¶
´´¶´¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´´¶´´¶¶¶¶´¶´´´¶´´¶¶¶<
´´¶´´´¶¶¶¶´´¶¶¶´´´¶´´´´¶¶¶¶´´¶´´´¶¶¶¶
´¶¶¶´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶´´´¶¶¶´¶¶¶´´¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶
´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´´´¶´¶¶¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´´´¶´¶¶¶¶
´¶¶¶¶´´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´´´¶´´¶¶¶
´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶
´¶¶¶¶´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´´¶´´´¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´´¶¶¶¶¶


¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶__
¶´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´¶¶¶´´¶__
¶´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´¶¶¶´´¶
¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´¶__
¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´¶
¶´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´¶¶¶´´¶__
¶´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´¶¶¶´´¶
¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶_
¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´¶¶´´´¶__
´´´´´´¶¶´´¶
´´´´´´´´¶´¶__
´´´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´¶
´´´´´´´´´7ºº7º´´´´´´´´´´´´´´´´__
´´´´´$¶7¶¶¶¶¶¶¶¶1´´´´´´´´´´´´´´
´´´ø¶´´´´´´´´´´1ø¶¶¶¶¶¶ø´´´´´´__
´´øø´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶1´´´´
´´¶´¶¶´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´¶o´´´__
´¶´¶¶¶¶ø1´´´´´o¶´´´´´´´´´´¶´´´
´¶´¶¶¶¶¶ø1´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶´__
´¶´¶¶¶¶¶¶7´´´´´´´´´´´´´´´¢¶¶¶´
´´¶´¶¶¶¶¶1´´´´´´´´´´´´´¶¶7´´´´__
´´´o1¢¶¶1¶´´´´´´´7ø$¶$7´´´´´´´
´´´´´´´´´´7$´´´øø7´´´´´´´´´´´´__
´´´´´´´´´´´o¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶´´´´$´´´´´´´´´´´´´__
´´´´´´´´´´o¢´´7´´¶ø´´
´´´´´´´´´7øø´´¶´´´$¢´
´´´´´´ø´´¶´¶´´7¢´´´¶´´´´´´´´´´__
´´´´´´o¶7¶1¶´´´¶´´¶´´1o´´´´´´´__
´´´´´´¶´´1´´$7¶´7ø´¢o´$¢´´´´´__
´´´´´´¶´´´´¶1o´´´¶ø´´´¶´´´´´´
´´´´´´´¶´´´1´1o´´´´´7¶1´´
´´´´´´´´´1¶11´¶ø´´´´´ø¶´´´´´´__

______________________.s$$$³³´_______,___s$$³³
_____________________s$$$$³³______.s$___$$³³
________________,____$$$$$.______s$³³____³³$
________________$___$$$$$$s_____s$³³_____³³,
_______________s$___³³$$$$$$s___$$$
_______________$$____³³$$$$$$s.__³³$$s
_______________³³$.____³³$$$$$$$s_.s$$$____s´
_______________`$$.____³³$$$$$$$_$$$$___s³³
________________³³$$s____³³$$$$$$s$$$³³__s$
_________________³³$$s____$$$$$s$$$$__s$$
_____________`s.__$$$$___s$$$$$$$$³³_.s$$³³__s
______________$$_s$$$$..s$$$$$$$$$$$$$$³³__s$
______________s$.s$$$$s$$$$$$$$$$$$$$$$_s$$
_____________s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$³³
____________s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´
____________$$*ste*ste*$$$$$$$$$*ste*ste*$$
____________*ste*___*ste*$$$$*ste*___*ste*
__________*ste*______*ste*$*ste*_______*ste*
_________*ste*__________*ste*__________*ste*
_________*ste*________________________*ste*
__________*ste*______________________*ste*
___________*ste*_____________________*ste*
_____________*ste*_________________*ste*
______________*ste*_____________*ste*
________________*ste*_________*ste*
__________________*ste*_____*ste*
____________________*ste**ste*
_______________________*ste*


……………………………….@@@@
…………….o00o………….@@()@@
……vVVv..00()00………_…@@@@
…..(___).`0000´…_.(_)_……L………
…..~Y~……..|…….(_)@(_)…..|………
…….\|……….\|/……/.(_)…….\|/…..
…..\\|///……\\|//..\|/..\\|//…..


ו.•´¯’•) ♥ ★ ♣
ו.•´¯’•) ♥ ♥ ★ ♣
ו.•´¯’•) ♥ ♥ ♥ ★ ♣
ו.•´¯’•) ♥ ♥ ♥ ♥ ★ ♣
ו.•´¯’•) ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ★ ♣
ו.•´¯’•) ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ★ ♣
ו.•´¯’•) ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ★ ♣
ו.•´¯’•) ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ★ ♣

♥´¨)
¸.-´¸.-♥´¨) ¸.-♥¨)
(¸.-´ (¸.-` ♥♥´¨) ♥.-´¯`-.- ♥


$$$$$$_______________________________$$$$$
__$$$$$$$$*_____________________,,$$$$$$$$*
___$$$$$$$$$$,,_______________,,$$$$$$$$$$*
____$$$$$$$$$$$$___ ._____.___$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$,_’.____.’_,,$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$,, ‘.__,’_$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$$$$$$$$$$$$.@:.$$$$$$$$$$$$$$$$
______***$$$$$$$$$$$@@$$$$$$$$$$$****
__________,,,__*$$$$$$@.$$$$$$,,,,,,
_____,,$$$$$$$$$$$$$* @ *$$$$$$$$$$$$,,,
____*$$$$$$$$$$$$$*_@@_*$$$$$$$$$$$$$
___,,*$$$$$$$$$$$$$__.@.__*$$$$$$$$$$$$$,,
_,,*___*$$$$$$$$$$$___*___*$$$$$$$$$$*__ *’,,
*____,,*$$$$$$$$$$_________$$$$$$$$$$*,,____*
______,;$*$,$$**’____________**’$$***,,
____,;’*___’_.*__________________*___ ‘*,,
,,,,.;*____________—____________ _ ____ ‘**,,,,
*.°


___(\ï/)
___(/l\)
__¸.•´¸.•´¨) ¸.•*¨)
__(¸.•´ (¸.•´ .•´


´´1¶¶¶¶¶¶¶´´ø¶¶¶´7ø´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶77ø¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶o´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶7´´´´´´1¶¶¶¶o´´´
´¶¶¶¶¶¶¶¶7ø¶¶¶¶¶ø7´´´´´´1o¶¶¶¶¶¶¶¶´´o¶¶¶¶¶¶¶¶¶´
´¶¶¶¶¶¶ø1¶¶¶¶¶øo´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
´´¶¶¶¶¶1¶¶¶´´´´´1´´´´´´´´´´´´´´´¢¶¶¶ø´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´17¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶oo¶¶¶ø´¶¶¶¶¶¶¶¢
´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶1ø¶¶¶¶¶¶´
´´´´´´1¶¶´¶¶ø´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶ø¶¶¶¶¶7´´
´´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¢´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´
´´´´´´´¶¶´´71´´´¢7´´´´´´´´´oø¶¶¶¶¶7´¶¶´´´´´´´´´
´´´´´´´´¶¶´´oo¢o1´´´´´´´´´´o´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´
´´´´´´¶¶ø¶¶´´´´´´´´´¶´1¶´´´7oooo´´´¶¶´´´´´´´´´´
¶¶¶¶¶¶$øo¢$¶¶1´´´´´´´ø$´´´´´11´´´ø¶¶´´´´´´´´´´´
´1¶¶¶¶7o¢¢¢¢ø¶¶¶¶ø1´´´´´´´´´´´o¶¶ø´´´´´´´´´´´´´
´´´´¶¶¶¶ooo¢¢¢o¢$¶¶¶¶¶¶¶¶ø¶¶¶¶7´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´7¶¶¶¶¶¶[[ sho shey*]]7´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶¶¶ø
´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´¶´´´´´´´´¶´´¶´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶
¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´¶´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´¶´´¶´´´´´´´´¶
´´´¶´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶
´´´´´¶´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´¶´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´´´´´¶´´¶´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´´´´´´¶¶´´`´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶


………………..★
…………………*…………………
☆……………**…………..☆
..**……….*….*……..**
….*..*…..*…..*….*..*
……*…..*……….*…..*
……************
………..*..*
……..*………*
…..*……………*
…*………………..*
..*………………….*
.*……………………*………*….*
*…………………….*…*…………..*
.*…………………….*……………….*
..*…………………….*…………….*
…*…………………………………*
…..*…………………………….*
………..*………………….*
………………*……….*
…………………*…..*
………………….*..*
……………………*


_________________O_____________________
________________.OO.____________________
________________.OOO.____________.O. ♥ . ♥ .
________________.OOOO.______-.OOO. ♥ . ♥ . ♥ .
________________.OOOOO._-.OOOO. ♥ . ♥ . ♥ .
_______________.OOOOOOOOOOO. ♥ . ♥ . ♥ .
__________-.OOOOOOOOOOOOO. ♥ . ♥ . ♥ .
_____.OOOOOOOOOOOOOOOOO. ♥ . ♥ . ♥ .
__________-.OOOOOOOOOOOOO. ♥ . ♥ . ♥ .
_______________.OOOOOOOOOOO. ♥ . ♥ . ♥ .
________________.OOOOO.___OOOO. ♥ . ♥ . ♥ .
________________.OOOO.______-.OOO. ♥ . ♥ . ♥ .
________________.OOO.____________.O. ♥ . ♥ .
________________.OO._____________________
________________.O.______________________


• . * . + . * . * . * . * .
* . _/\_ * + . .*.*.*.* .
. * ),”( + * *
★..=]
★..
★..
★..
★..
★..
★..
★..
★..
★..
★..τع qﮞiعr٥
• . * . + . * . * . * . * .
* . _/\_ * + . .*.*.*.* .
. * ),”( + * *

_______xxxxxxx__________xxxxxxx
______xxxxxxxxxxx______xxxxxxxxxxx
_____xxxxxxxxxxxxxx___xxxxxxxxxxxxx
_____xxxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxx
_____xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
______xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
_______xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
_________xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
____________xxxxxxxxxxxxxxxxx
_______________xxxxxxxxxxxx
_________________xxxxxxxxx
__________________xxxxx
___________________xxxx
___________________xxx
__________________xx..
_________________x..
_______________x..
____________xx..
__________xxx..
_________xxxxxx..
_______xxxxxxxx ..
_______xxxxxxx
________xxxxxxxx
__________xxxxxxxx
____________xxxxxxxx
_____________xxxxxxx
_____________xxxxxxx
____________xxxxxx
_________xxxxxxx
________xxx
________x


´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ø´´´´´´´´
´´´´´´¶¶¶¶øø¢¢ø¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ø¢øoøø¢¢ø¶¶¶´´´´´´
´´´´¶¶¶´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶øøø¶¶¶¶o´´´´
´´¶¶¶¶´´´¶¶$¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶$øø$ø´¶¶¶¶o´´
´¶¶´´´´´¶¶øø¶7´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´$¶¶¶´
´¶¶¶´´´¶øøøø$¶¶o7´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´7¶¶¶´
´´¶¶¶$ø¶øøøøøø¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ø´´´´´´´´¶¶¶7´´
´´´´¶¶¶øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø$¶¶¶¶$´´$¶¶¶´´´´
´´´´´$¶¶øøø¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$$øøøøø$¶¶¶¶¶´´´´´´
´´´´´´´¶¶¶o´´´1777ooøø$¶¶¶¶¶¶¶¶¶øøø¶¶¶´´´´´´´
´´´´´´´´ø¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$ø$¶¶7´´´´´´´´
´´´´´´´´´´¶¶¶ø¶¶¶¶¶¶ø´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶øø$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´¶¶øøø7¶¶¶¶¶¶¶ø$ø¶¶¶´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´¶¶$$7´´´´´´´¢¶¶¶o´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶1´´´o¶¶¶ø´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶$´¶¶¶¶o´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ø¶¶¶7´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

_¶¶¶¶¶_____________¶¶____¶¶
_¶¶__¶¶¶___________¶¶____¶¶
_¶¶___¶¶¶__________¶¶____¶¶
_¶¶__¶¶¶___¶¶¶¶¶___¶¶____¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶____¶¶___¶¶__¶¶____¶¶___¶¶_____¶¶
_¶¶__¶¶¶__¶¶¶¶¶¶___¶¶____¶¶__¶¶______¶¶
_¶¶___¶¶¶_¶¶_______¶¶____¶¶__¶¶______¶¶
_¶¶__¶¶¶___¶¶______¶¶____¶¶___¶¶_____¶¶
_¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶__¶¶¶¶¶_¶¶¶¶__¶¶¶¶¶¶¶¶¶

$$$$$$$$$$$___
$$$$$$$$$$$$$___
____$$$$$_______
____$$$$$_______
____$$$$$_______
____$$$$$_______
____$$$$$_______
____$$$$$_______
$$$$$$$$$$$$$___
$$$$$$$$$$$$$___

$$$_______$$$_____$$$___$$$_______$$$_$$$$$$$$$$
$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$_$$$_______$$$_$$$$$$$$$$
$$$____$$$____$$$____$$$_$$$_____$$$__$$$_______
$$$____$$$___________$$$_$$$_____$$$__$$$_______
$$$_____$$$_________$$$___$$$___$$$___$$$$$$$$__
$$$______$$$_______$$$_____$$$_$$$____$$$_______
$$$_______$$$_____$$$______$$$_$$$____$$$_______
$$$$$$$$$___$$$_$$$_________$$$$$_____$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$_____$$$____________$$$______$$$$$$$$$$

““$$$$$$_“““““““““`_$$$$$$““`
“$$$$$$$$$$“$“$$$$$$$“$`$$$$$$$$$$$“`
`$$$$$$“`$$$“$$$$$$$$$$$`$$$$“`$$$$$$“
$$$$$$““`$$“““““““`$$““`$$$$$$`
`$$$$$““““““““““““““`$$$$$“
“$$$$$“`$$$$$$$$$$“`$$$$$$$$$$“$$$$$“
“$$$$“`$$$$$$$$$$$“$$$$$$$$$$$“`$$$$“
`$$$$““$$$$$$“`$“`$“`$$$$$$$“`$$$$“
$$$$$““$$$$$$“`$“`$“`$$$$$$““$$$$$
“$$$“““$$$$$$$`$$$`$$$$$$$“““$$$“
“$$$$“““““$$$$$$$$$“““““$$$$“
“`$$$$“““““$$$$$$$“““““$$$$“`
“““$$$“““““““““““`$$$“““
““““`$$$““““““““$$$$““““`
““““““`$$$$“““`$$$$““““““`
““““““““$$$$$$$$$““““““““

____________●______●____________
__¨_________8______8___________¨
___●_______888____888__________●
____88 ___888888_888888______88
_____8888888▲888888▲88888888
______8888888888888888888888
_______88888888888888888888
________ 88888888888888888
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´
´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´
´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´
´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´¶´´´´
´´´´¶´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶´´´´
´´´´¶´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶´´´´
´´´´¶´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶´´´´
´´´´¶´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶´´´´
´´´´¶¶´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶´´´´
´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´
´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´
´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´
´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´
´´´´´´´´¶´´´´¶´´¶´´´¶´´´´¶¶´´

´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´¶¶¶¶¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´¶¶¶
´¶´´´´´¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´´´¶
¶´´¶¶´¶¶´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´¶´¶¶´´¶
¶´´¶¶´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶´¶
¶¶´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶´´¶¶´´¶¶¶¶¶´´´¶¶´´´´´´¶¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶´
´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶´´¶
´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶
´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶
´´´´´´´´¶´¶´´´´¶¶´´´´´´´´´¶¶´´´´¶´¶!
´´´´´´´´¶´¶´´´´¶¶´´´¶¶¶´´´¶¶´´´´¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´¶¶¶¶´¶´´´¶´´´´¶¶¶´´´´¶´¶¶
´´´´´¶¶´¶¶´¶´¶´´¶¶¶´´´´´¶¶¶´´´¶
´´´´´¶´´´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶´´¶
´´´´´¶¶´´´¶´¶´´¶¶´¶´´´´´´´¶´´´´´¶
´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´´´¶¶ •.•.•.

__¶¶¶¶¶¶______¶¶¶__¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶__¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶¶¶____¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶___________¶¶¶__¶¶¶_______¶¶¶_______¶¶¶
¶¶¶___________¶¶¶__¶¶¶_______¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶
¶¶¶___________¶¶¶__¶¶¶_______¶¶¶_______¶¶¶
_¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶__¶¶¶_______¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶
___¶¶¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶________¶¶¶_______¶¶¶¶¶¶¶¶

____________***__*_****
____________**__**_____*
___________***_*__*_____*
__________****_____**___******
_________*****______**_*______**
________*****_______**________*_**
________*****_______*_______*
________******_____*_______*
_________******____*______*
__________********_______*
__***_________**______ **
*******__________**
_*******_________*
__******_________*_*
___***___*_______**
___________*_____*__*
_______****_*___*
_____******__*_**
____*******___**
____*****______*
____**_________*
_____*_________*
_____________*_*
______________**

_____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
________$$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
______$$$$______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
____$$$$$________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___$$$$$__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
__$$$$$_____*______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$___________$$$$$$$$$___________$$$$$$
_$$$$$$$_________$$$_$$$_$$$_________$$$$$$$
_$$$$$$$$______$$$$___$___$$$$______$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_o$$
_$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$
__$$$__$’$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__o$$$
__’$$o__$$__$$’$$$$$$$$$$$$$$’$$__$$_____o$$
____$$o$____$$__’$$’$$’$$’__$$______$___o$$
_____$$$o$__$____$$___$$___$$_____$$__o$
______’$$$$O$____$$____$$___$$ ____o$$$
_______’$$$O$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$O$$
_________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
___________$$$$O$$$$$$$$$’$$$$$$$’$


*___000000___000000 *…
*__00000000_00000000. *…
*__00000000000000000. *…
*___000000000000000 *…
*_____00000000000 *…
*________00000 *…
*__________0*…
*___000000___000000 *…
*__00000000_00000000. *…
*__00000000000000000. *…
*___000000000000000 *…
*_____00000000000 *…
*________00000 *…
*__________0*… .
*___000000___000000 *…
*__00000000_00000000. *…
*__00000000000000000. *…
*___000000000000000 *…
*_____00000000000 *…
*________00000 *…
*__________0__*

……..*..lovel…*
…..*..lovelovelo…*
…*..lovelovelove….*
..*.lovelovelovelove…*…………….*….*
.*..lovelovelovelovelo…*………*..lovel….*
*..lovelovelovelovelove…*….*…lovelovelo.*
*.. lovelovelovelovelove…*….*…lovelovelo.*
.*..lovelovelovelovelove…*..*…lovelovelo…*
..*…lovelovelovelovelove..*…lovelovelo…*
…*….lovelovelolovelovelovelovelovelo…*
…..*….lovelovelovelovelovelovelov…*
……..*….lovelovelovelovelovelo…*
………..*….lovelovelovelove…*
……………*…lovelovelo….*
………………*..lovelo…*
…………………*…..*
………………….*..*..–…-”"”"-…–..
..///`/////////\`\\\
.||/.|///” ” “\\\|.\||
##..(..6…6..)..##
/_\….\…_…/…./_\
……._`)…(’_
……/’||’—-||’\
…../’/||`J´||\’\
…./’/.||___||.\’\=D
…/|../.o….o.\..|\
..”".’/…………\. “
……/’~~~~~’\
……’”.\….|…/”‘
……….`..’|.’/ .
………..`..|.| .
…………’..y.| .
………../.’/|’/ .
……….|./.’|/ .
………./’|./’| .
……….”".”" ..

´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ ´¶¶¶¶¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶ *
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶ *

________´$$$$`_____________________________,,,_
_______´$$$$$$$`_________________________´$$$`
________`$$$$$$$`______,,________,,_______´$$$$´
_________`$$$$$$$`____´$$`_____´$$`____´$$$$$´
__________`$$$$$$$`_´$$$$$`_´$$$$$`__´$$$$$$$´
___________`$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_´$$$$$$$´_
____________`$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$`´$$$$$$´_
___,,,,,,____$$`$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$´_
_´$$$$$`____`$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$´_
´$$$$$$$$$`´$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$´_
´$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$´_
___`$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$_$$$$$$´_
______`$$$$$$$$$$$$$_$$$$$__$$_$$$$$$_$$´_
_______`$$$$$$$$$$$$,___,$$$$,_____,$$$$$´_
_________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_
__________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_
____________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_
_______________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

88888888888
____888
____888______.d88b.
____888_____d8P__Y8b
____888_____88888888
____888_____Y8b.
____888______”Y8888

888____88
888___88__d8b
888 _888__8888____.d88b____d8888b___ d888b__
888888____98P___d8P__Y8b._888P____d88___88b
888 _888________88888888__888____888_____888
888 __88__888___Y8b..______888____888_____888_
888 ___88_888___ Y8b.______888_____988___88P__
888 ____88888____Y88888___888_______9888P___
___11111____d0000b_______d0000b_______d0000b
__111111__d00____00b___d00____00b___d00____00b
11111111_d00______00b_d00______00b_d00______00b
11111111_000______000_000______000_000______000_
__111111_000______000_000______000_000______000
__111111_000______000_000______000_000______000
__111111_000______000_000______000_000______000
__111111__900____00P___900____00P___900____00P__
__111111___900__00P_____900__00P_____900__00P___

¶¶¶$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶øø¶¶¶¶¶¶¶¶¶$$¶¶¶
¶¶¶$¶¶¶¶¶¶¶o´´´´´´´´´´´7¶¶¶¶¶¶$$¶
$$¶¶¶¶$¶¶¶´´´111111111´´´´$¶¶¶¶$¶
¶¶¶¶¶$¶¶ø´´11111111111111´´¶¶¶¶$¶
¶¶¶¶¶¶¶ø´´1111111111111111´´´¶¶$¶
¶¶¶¶¶¶¶´´1111111111111111171´¶¶¶¶
¶¶$¶¶¶´´11111111111111111111´1¶¶$
¶$¶¶$´111´´1´´´11´´´11111111´1¶¶$
$¶¶¶1´77ø¶¶´ø¶¶¶ø¶¶¢11111111´7¶¶¶
¶¶7´´´´´´´´¶´´´´´´´1¶7´11111´¶¶$¶
¶¶´´¶´´´´´¶´´´´´´´´´´¶71111´´¶¶¶¶
¶¶´´´´´´´´ø´´´ø¶´´´´´oo´´´´´¶¶$¶¶
¶¶¶1ooøø71¶´´´´´´´´´´¶1´´¶7¢¶¶$¶¶
¶¶¶´´1117´1¶´´´´´´´´$ø´´¶1¢¶¶¶$¶¶
¶¶¶1´´´´´´´´7¶øoø¢¶¶7´´¶´´¶¶¶¶¶¶¶
¶¶$1¶¶¶¶¶¶$¶ø´´´1´´´1171´$¶¶¶$$¶¶
¶¶´1111111111¶¶¶7´´111´¶¢7¶¶¶$¶¶¶
¶117777777777111ø¶1´11´1´¶´$¶$¶¶¶
¶´7777777777777711¶´´11$´´´¶¶$¶¶¶
$´17777777777777711¶´111o¶¶¶$¶¶¶¶
¶7´´´1111111117777´¶´11´´¶$$¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¢øø¶¶¶¶ø¶¢7777´¶´111´¶$¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶´´´11111o77711¶´111´¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶´´17777111ø¶´´11´´¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶$¶¶¶¶ø7117¢¶¶o´´´´´7¶¶´$¶¶¶¶¶
¶¶¶$¶¶¢´o´ø¶$¢1´´1¶¶¶¶¶o´´´´¶¶$¶¶
¶¶¶¶¶´o´ø´´´´ø¶7¶7´´´´´´´´´´7¶$¶¶
¶¶$¶¶´´¶$´´´¶´ø¶¶¶$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶ø

@@@—-|||———@@@
@@@—-|||———@@@
@@@—-|||———@@@
@@@—-||||||||—-@@@
@@@—-||||||||—-@@@
@@@—————-@@@
@@@——|||——-@@@
@@@——|||——-@@@
@@@——|||——-@@@
@@@——|||——-@@@
@@@——|||——-@@@
@@@——|||——-@@@
@@@—————-@@@
@@@–||||||—-|||-@@@
@@@–|||-|||—|||-@@@
@@@–|||–|||–|||-@@@
@@@–|||—|||-|||-@@@
@@@–|||—-||||||-@@@
@@@–|||—–|||||-@@@
@@@—————-@@@
@@@–|||||||||—–@@@
@@@–|||——|||–@@@
@@@–|||——-|||-@@@
@@@–|||——-|||-@@@
@@@–|||——|||–@@@
@@@–|||||||||—–@@@
@@@—————-@@@
@@@——|||——-@@@
@@@—–|||||——@@@
@@@—-|||-|||—–@@@
@@@—|||—|||—-@@@
@@@–|||||||||||—@@@
@@@-||||—–||||–@@@

8888888__888888___888888____88_____8__
____888___88888888_88888888__8888__8____
____888___888__888_888__888___88__8_____
____888___888__888_888__888_____8_______
____888___888__888_888__888____8__88____
____888___88888888_88888888___8__8888___
__8888888__888888___888888___8____88____
________________________________________
___$$$$$__________$$$_____$$$___________
__$$$___$$$_________$$_____$$___________
___$$$_______________$$___$$____________
_____$$$______$$$$$___$$_$$__$$$____$$$_
_______$$$___$$___$$___$$$____$$____$$__
________$$$_$$$$$$$___$$__$$__$$____$$__
_$$$___$$$_$$________$$____$$__$$___$$__
___$$$$$___$$$$$$$__$$$____$$$___$$$$$__
____________________________________$$__
______$$$$____________$$$$__________$$__
____$$____$$________$$____$$_______$$___
_$$$________$$____$$________$$____$$____
______________$$$$____________$$$$______

´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶ ´¶¶¶¶´´
´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶ ´´´´¶´
´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶ ´´´¶´
´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶ ´
´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶ ´
´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶ ´´
´¶¶¶´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´
´´´¶´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´¶´´
´´¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶´´´´¶¶´´´¶¶´´
´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´
´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´
´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´
´´´¶´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶´´´´´
´´´¶´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´´
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´¶¶´´
´´¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶´´
´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´
´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´
´´¶¶´´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´
´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ø¶¶¶$øø$¶¶¶´´´´´77¶¶¶¶1o´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶øøøøøøøø¶¶1ø¶¶¶¶¶$$¶¶¶¶¶´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶øøøøøøøøø¢ø¶$¶øøøøøøøøøøø¶¶¢´
´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶øøøøøøøøøøøø¢øøøøøøøøøøøøøøø¶´
´´´´´´´´´´´¶¶¶1´¶øøøøøøøøøøøø¢øøøøøøøøøøøøøøøø¶7
´´´´´´´´´o¶1´´¶¶øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø$7
´´´´´´´´´$¶øø¶¶$øø¢øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø¶o
´´´´´´´¶¶¶¶øø¶¶¶ø$ø¢øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø¶1
´´´´´¶¶øooo¶ø´´´ø¶¶øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø¶ø´
´´´´¶¶¢¶o$$¢¶´´´´1$$¢øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø¶¶¶´´
´´´¶¶oo¢ø¶´´´´´´´1øø¢øøøøøøøøøøøøøøøøøøøø$¶¶´´´´
1¶¶¶$¢ooø1´´´´´´´¶øø¢øøøøøøøøøøøøøøøøøøøø$¶¶1´´
¶$´7¶¢o¢¢¶1´´´´1¶¶¶¶$øøøøøøøøøøøøøøøøøø¶¶¶7´´´
$1´´¶$$ø¢ø$¶ø¶¶¶¶o´1ø¶øøø¢¢¢øøøøøøøø¶¶¶¶´´´´´
1¶¶¶¶7¶¶¶¶¶øø¶¶¶´´´´´o¶$øø$ø¢øø$¶¶¶¶¶7´´´´´
´´´´´´´´´´´¶$øøø¶¶¶¶¶$ooooø¶¶¶¶¶71´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¢¢ooo¢¢¢¢¢ooø¶¶¶¶´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´øø¢ø$$¶$¶¶¶¶¶¶7´´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´øøø¢$´oø$o¢´´ø´´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¢ooøo´´´´´´´¶´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¢¢o¢¶o´´´´´´¶´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´¶¶øoo¢¶¶ø´´´$¶¶´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´¶¢¢¢¢¢¶$¶¶$ø¶1´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´ø¢¢¢¢¢¢o¶o¢$´´´´´´´´´
´´´´´´´´´´´´¶¶ø¢¢oooøøo¢¶¢♥SP♥

……..*..lovel…*
…..*..lovelovelo…*
…*..lovelovelove….*
..*.lovelovelovelove…*…………….*….*
.*..lovelovelovelovelo…*………*..lovel….*
*..lovelovelovelovelove…*….*…lovelovelo.*
*.. lovelovelovelovelove…*….*…lovelovelo.*
.*..lovelovelovelovelove…*..*…lovelovelo…*
..*…lovelovelovelovelove..*…lovelovelo…*
…*….lovelovelolovelovelovelovelovelo…*
…..*….lovelovelovelovelovelovelov…*
……..*….lovelovelovelovelovelo…*
………..*….lovelovelovelove…*
……………*…lovelovelo….*
………………*..lovelo…*
…………………*…..*
………………….*..*


¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111ø¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$111ø¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶L¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶øL¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶!¶¶¶¶¶¶¶¶177111111171¶¶¶¶¶¶¶¶!$¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¢Z¶¶¶¶¶¶111111111111111111$¶¶¶¶¶Zo¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶7y¶¶¶¶¶$¢$¶o1111111111111¶¶¢ø¶¶¶¶¶y7¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶øT¶¶¶$11111111111111111111111111ø¶¶¶To¶¶¶¶¶
17¶¶¶aø¶¶¶1111111111111111111111117711$¶¶$a¶¶¶
11111¶¶¶¶111111111111111111111111117111¶¶¶¶
11111¶¶¶¶111111111111111111111111111111¶¶¶¶
111111¶¶¶1o¶¶¶¶¶ø11111111111111¢¶¶¶¶¶ø1¶¶¶
111111¶¶¶111111ø¶¶¶ø11111111o¶¶¶$111111¶¶¶
1111111¶¶ø11111111111111111111111117117¶¶
11111111¶¶o117ø$¢11111¶11¶71111¢$ø7111¶¶
111111111$¶¶111o711111¶¶¶¶111117o111¶¶¶
11111111111¶¶¶¶111111111111111111¢¶¶¶¶
111111111111111¶¶¶¶¶¶oooooo¶¶¶¶¶¶
11111111111111¶¶$¶øø$¶¶¶¶¶¶¶øø¶$ø¶
111111111111¶¶ø¢¶øo¢¢¢ooo¢øøøøø¶¢ø¶¶
1111111111¶¶$o¢ø¶o¢øøøøøøø¢øøø¢¶¶oø¶¶¶
111111111¶1¶$øø¶ooøøøøøøøøø¢øøøo¶¢o$$o¶
111111111¶¶¶¶¶¶¶¶øoooooooooo¢oø¶¶¶¶¶¶¶¶
11111111111111117¶¶¶øø$¶¶$øø¶¶¶
11111111111111111¶¶¶¶¶¶$¢¶¶¶¶¶¶
11111111111111111¶¶¶¶¶¶¢1¶¶¶¶¶¶
11111111111111111¶¶¶¶¶¶¶¢¶¶¶¶¶¶
111111111111111111¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶

´´¶´$´¶
´¶¶´¶´¶
´¶´´¶´´¶´´´´´´´´´´´7¶¶¶¶¶¶¶¢7¶
´¶1´´¶´´¶1´´´´´´´´¶ø´´´´´´´´¶
´¶11´¶´´´¶¶´´´´´´$¶´´´¶$¶¶¢¶
´¶´¶7¶´´´´¶´´´´´´¶´´´¶´¢´¶
´¶´´¶´´´´´oø´´´´¶´´´´1¶´´¶
¶ø´´¶´´´´´o¶´¶¶¶¶¶ø¶o1¶´´¶
¶´´´¶´´´´´´´¶¶7´´´´´´¶¶¶¶
¶´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶1´´´´´¶
´¶1´o´´´´´´´´´¶´´´¶1´¶¢7¶¶
´´¶´´´´´´´´´´´¶¶¶´¶´´¶o´$o¶
´¶´´´´´´´´´´´´´ø´o7´´ø¶¶¢´¶¶´¶¶¶¶¶
´¶´´´´´´´´´´´´17øø´´´´´1o´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
¶´´´´´´´´´´¶¢1´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶´´´´´´´´´$¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´$¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
ø´´´´´´´´´´ø¶¶¶´´´´´´´´´´´1¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶
$´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶
¶´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶
¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¢´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´¶
´ø¶´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶1´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´¢¶¶´´¶¶
´´´´´¶¶7´´´´´´´´´´´´¢ø$¶¶¶¶o´¶¶¶
´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶$$øø¶¶´¶´¶
´´´´´´´¶´´´1oo1´´´´´´´´´´1ø¶¶
´´´´´´ø¶¶¶¢7´´1ø¶¶¶¶¶¶¶¶o´¶7´¶
´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´oø¶

___________@@@_____@_____@________@@@
_________@_____@____@_____@______@____@
_________@_____@____@_____@_____@_____@
__________@_____@___@_____@____@_____@
__________@_____@___@______@___@____@
__@@_____@_____@___@______@__@____@
_@___@____@_____@__@______@_@_____@
@_____@____@______@_@______@______@______@@@
_@_____@____@______@_______________@___@@____@
_@_______@_@__________Pasé_____________________@
___@___________________Para____________________@
____@_________________Dejarte_________________@
_______@________________Mi__________________@
_________@____________Huella….._____________@
___________@_____________________________@
____________@___________________________@
______________@______________________ @
________________@___________________@
__________________@@____________@@

________________________________________________________________
________0000000000-000000000000_0000________0000_000000000000___
________0000000000-000000000000_0000________0000_000000000000___
________0000_______0000____0000_0000_____________0000____0000___
________0000_______0000_________0000________0000_______0000_____
________0000000____00000000_____0000________0000______0000______
________0000000____00000000_____0000________0000_____0000_______
________0000_______0000_________0000________0000___0000_________
________0000_______0000____0000_0000________0000_0000____0000___
________0000_______000000000000_00000000000_0000_000000000000___
________0000_______000000000000_00000000000_0000_000000000000___
________________________________________________________________
___________00000000_______00000000____0000____00000000__________
__________0000000000_____0000000000___0000___0000000000_________
_________000000000000___000000000000________0000____0000________
_________0000____0000___0000____0000__0000__0000____0000________
_________0000____0000___0000____0000__0000__0000____0000________
_________000000000000___0000____0000__0000__0000____0000________
_________000000000000___0000____0000__0000__0000____0000________
_________0000____0000___0000____0000__0000__0000____0000________
_________0000____0000___0000____0000__0000___0000000000_________
_________0000____0000___0000____0000__0000____00000000__________
________________________________________________________________
___________________000000000000_000000000000____________________
___0000_____0000___000000000000_000000000000____0000_____0000___
__0000000_0000000______0000_____0000____0000___0000000_0000000__
_00000000000000000_____0000_____0000__________00000000000000000_
_00000000000000000_____0000_____00000000______00000000000000000_
__000000000000000______0000_____00000000_______000000000000000__
____00000000000________0000_____0000_____________00000000000____
_______00000___________0000_____0000____0000________00000_______
________000____________0000_____000000000000_________000________
_________0_____________0000_____000000000000__________0_________
________________________________________________________________
__________00000000_______00000____00000_______00000000__________
_________0000000000_____0000000__0000000_____0000000000_________
________000000000000____0000000000000000____0000____0000________
________0000____0000____0000__0000__0000____0000____0000________
________0000____0000____0000__0000__0000____0000____0000________
________000000000000____0000__0000__0000____0000____0000________
________000000000000____0000__0000__0000____0000____0000________
________0000____0000____0000__0000__0000____0000____0000________
________0000____0000____0000__0000__0000_____0000000000_________
________0000____0000____0000__0000__0000______00000000__________
________________________________________________________________
_____________________888888___888888_______
____________________88888888_88888888______
__888888___888888__8888888888888888888_____
___88__88__888_____8888888888888888888_____
___88___88_88888____88888888888888888______
___88___88_888_______888888888888888_______
___88__88__888_________88888888888_________
__888888___888888________8888888___________
__________________________88888____________
___________________________888_____________
____________________________8______________

______________________________NNNNN
________________________________NNNNN
_________________________________NNNN
___________________________________N__NNN
_______________________________N____NNNNN
____________________________NNNNNNN___ANN
__________________________NNNNNNNNNNNN
__________________________NNN___NNNNNNN
_________________NN_______NNNNN_NN_NNN
________________NNNNN______NNNNNNN
_________________NNNNNNN____NNNNNN
___________________NNNNNNN_____NNN
_____________________NNNNNNNNN
_______________________NNNNNNNN
________________NNNNNN____NNNN
_______________NNNNNNNNN
______________NN____NNNNN
______________NNN_____NNN
______________NNNNNNNNNN
_______________NNNNNNNNN
_NN_____NNNNNN__NNNNN
_NNNN___NNNNNNNN
_NNNNNNNN__NNNNNNN
___NNNNNNN____NNNN
_____NNNNNNN____NN
_______NNNNNNN
__________NNNN
____________N

`;;;;;;;;.¸_______________¸;;;;;;;`
;;;;;;;;;;;:¸_____________,:;;;;;;;;;`¸
`:;;;;;;;;;;;`;__________,:;;;;;;;;;;;`¸
_ `:;;;;;;;;;;;`,,_______,:;;;;;;;;;;;`¸
___`:;;;;;;;;;;;;_______,;;;;;;;;;;;;:
____.`·¸:;;;;;;;;;¸_____¸;;;;;;;;;;`
_______`·¸:;;;;;;¸_____¸;;;;;;;:´
___________`·¸:;;;;¸.,.¸;;;;;;·
______¸.·;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
____.´;;;;;´*`;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
____`;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
_____`:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
_______`·.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
___________.;;;;;;;;;;;;;;;;;.
—————-.::::.
————–.::::::::.
————-:::::::::::
———-..:::::::::::?
——-?:::::::::::::::
———.:::::::::::?
—–?::::::::::::::.
———-..::::::::::.
——-“::::::::::::::
——–::::“::::::::?——-.:::.
——-::::?–?:::::?——.::::::::.
—–.::::?—-:::::—-.:::::::?:::::.
—-.:::?——:::::-.:::::::::?-?::::::.
—.::?——-:::::.:::::::::?—–?::::::.
–.::?——-::::::::::::::?———“::::.
.:::———::::::::::::?————–“:::.
?:.———–?:::::::?——————–::::::.

___________________________________$$$$$$$$$
_________________________________$$$___$
___________________________$$$____$$$$
_________________________$$$$$$$__$$$$$$$$$$$
_______________________$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$
_______________________$$$___$______$$$$$$$$$$
________________$$$$__$$$$_________________$$$
_____________$__$$$$__$$$$$$$$$$$_____$____$$$
__________$$$___$$$$___$$$$$$$$$$$__$$$$__$$$$
_________$$$$___$$$$$___$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$
____$____$$$_____$$$$__________$$$___$$$$$$$
__$$$$__$$$$_____$$$$_____$____$$$_____$
__$$$$__$$$_______$$$$__$$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$______$$$$__$$$$$$$$$
___$$$$$$$$$$_____$$$$___$$$$$$
___$$$$$$$$$$$_____$$$
____$$$$$$$$$$$____$$$$
____$$$$$__$$$$$___$$$
____$$$$$___$$$$$$
____$$$$$____$$$
_____$$$$
_____$$$$
_____$$

¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶__________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶______________¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶______________¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶____¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶_______¶¶_______________¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶________________________¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶__________¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶________¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶______¶¶¶¶¶¶¶¶¶_____¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶

~~~~~~~~~~~$$$$
~~~~~~~~~~$$$$$$
~~~~~~~~~.$$$**$$
~~~~~~~~~$$$’~~`$$
~~~~~~~~$$$’~~~~$$
~~~~~~~~$$$~~~~.$$
~~~~~~~~$$~~~~..$$
~~~~~~~~$$~~~~.$$$
~~~~~~~~$$~~~$$$$
~~~~~~~~~$$$$$$$$
~~~~~~~~~$$$$$$$…
~~~~~~~.$$$$$$* …
~~~~~~$$$$$$$’…..
~~~~.$$$$$$$ ….
~~~$$$$$$’`$
~~$$$$$*~~~$$ …..
~$$$$$~~~~~$$.$..
$$$$$~~~~$$$$$$$$$$. …
$$$$~~~.$$$$$$$$$$$$$
$$$~~~~$$$*~`$~~$*$$$$…
$$$~~~`$$’~~~$$~~~$$$$
3$$~~~~$$~~~~$$~~~~$$$ …
~$$$~~~$$$~~~`$~~~~$$$
~`*$$~~~~$$$~~$$~~:$$ ….
~~~$$$$~~~~~~~$$~$$’
~~~~~$$*$$$$$$$$$’ ……
~~~~~~~~~~““~$$
~~~~~~~~~~~~~~~`$
~~~~~~~~..~~~~~~$$
~~~~~~$$$$$$~~~~$$
~~~~~$$$$$$$$~~~$$
~~~~~$$$$$$$$~~~$$
~~~~~$$$$$$$$~.$$
~~~~~~$$$$$$~$

__________00000_0000_________0000_ 000000__________
_______ 0000000___0000______0000____000000_________
______00000000_____0000___0000_________0000000_____
____0000000_____________000______________000000____
___0000000_______________0_________________0000____
__000000____________________________________0000___
__00000____00000000_00__00__0000__0000______00000__
_00000________00____00_00___00__00__00______00000__
_00000________00____0000____00______00_____000000__
__000000______00____00_00___00______00___0000000___
___0000000____00____00__00__00______00__0000000____
_____000000____________________________000000______
_______000000________________________000000________
__________00000_____________________0000___________
_____________0000_________________0000_____________
_______________0000_____________000________________
__________________000_________000__________________
____________________000_____00_____________________
______________________00__00_______________________
________________________00_________________________

saludos
.saludos
.saludos
..saludos
…saludos
….saludos
…..saludos
……saludos
…….saludos
……..saludos
……..saludos
……..saludos
…….saludos
……saludos
…..saludos
….saludos
…saludos
..saludos
.saludos
.saludos
.saludos
.saludos
..saludos
..saludos
…saludos
….saludos
…..saludos
……saludos
…….saludos
……..saludos
……..saludos
……..saludos
…….saludos
……saludos
…..saludos
….saludos
…saludos
..saludos
.saludos
.saludos
.saludos
.saludos
saludos
________Te Adoro____________Te AdoroT
______Te AdoroTe Ado_______Te AdoroTe Adoro
____Te AdoroTe AdoroTe ___Te AdoroTe AdoroTe
___Te AdoroTe AdoroTe AdoroTe Adoro_______Te A
__Te AdoroTe AdoroTe AdoroTe Adoro_________Te A
_Te AdoroTe AdoroTe AdoroTe AdoroTe A_______Te A
_Te AdoroTe AdoroTe AdoroTe AdoroTe Adoro______T
Te AdoroTe AdoroTe AdoroTe AdoroTe AdoroTe A__Te
Te AdoroTe AdoroTe AdoroTe AdoroTe AdoroTe Ador_T
Te AdoroTe AdoroTe AdoroTe AdoroTe AdoroTe AdoroT
_Te AdoroTe AdoroTe AdoroTe AdoroTe AdoroTe Ador
__Te AdoroTe AdoroTe AdoroTe AdoroTe AdoroTe Ad
____Te AdoroTe AdoroTe AdoroTe AdoroTe AdoroTe
______Te AdoroTe AdoroTe AdoroTe AdoroTe Ad
_________Te AdoroTe AdoroTe AdoroTe Ador
____________Te AdoroTe AdoroTe AdoroT
______________Te AdoroTe AdoroTe A
_________________Te AdoroTe Ad
___________________Te AdoroT
_____________________Te Ado
______________________Te A
_______________________Te

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´o$$$$$$$$$$1
´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$$$$$$$$$$$$1
´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$$$$$ø$$ø$$$$øø$$
´´´´´´´´´´´´´´´´´´ø$$$717øø$ø´´´$$ø
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ø$$$$oo$$$´´´´´´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´1$$o7¢¢$$1´´´$$o$´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´o$$oøøøø$$$´´´$$o´
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$øøo$1´1o´´$$o$´
´´´´´´´´´´´´1¢¢o¢$$oøoø¢ø´´´´$$øoø$´
´´´´´´´´´´1$$$ø$$ø$1¢ø$´¢$$$$ø¢oø$´
´´´´´´´´´ø$øo¢$øø¢øo1$1¢$$ø¢¢o¢$$´
´´´´´´´´o$øø$$øøøø$$ooo$o¢øøø¢$´
´´´´´´´7$ø$$$$øø¢o7´1ø771111ø$´
´´´´´´7$ø$$7´ø7o¢o$17$ø´oo71¢7
´´´´´ø$øø$o´´1ø7o7777¢ø77$7o¢
´´´´o$ø$$o´´´´$o¢o¢oo¢¢ooo7¢7
´´´´$$ø$1´´´´´$$$oooooøo7oø$
´´´¢$ø¢¢´´´´´´¢$øo¢¢oo¢øo¢ø$
´´´´$$ø$ø´´´´´´$$øø¢oo¢¢ø¢o$o
´´´´´ø$$$o´´´´´o$øøoo¢¢oooo¢$
´´´´´´o$$$¢´´´´$$øøøoo$ooo¢¢o$
´´´´´´´1$$$ø´´´$ø¢øø¢¢¢¢¢o¢øøøo
´´´´´´´´´$$$$1$$øø$$øøø$øøoo7oøo
´´´´´´´´´´ø$$$$$ø7ooooo7777oooo$$
´´´´´´´´´´´´1´´$ooo7ooooooooo77oø
´´´´´´´´´´´´´´´¢7ooooooo7777oo¢ø$
´´´´´´´´´´´´´´$$¢o777oo7o$øøøø¢¢$
´´´´´´´´´´´´´$$ø¢øøø¢¢$ø$$ø¢¢¢¢ø$
´´´´´´´´´´´´1$ø¢¢¢¢¢¢$¢´$$øø¢¢¢ø$
´´´´´´´´´´´´$$ø¢¢¢¢¢$$´´ø$øø¢¢¢$o
´´´´´´´´´´´7$ø¢¢¢¢ø$$´´´´$øø¢¢ø$´
´´´´´´´´´´´$$ø¢¢¢ø$$´´´´´$øø¢¢ø$
´´´´´´´´´´o$ø¢¢¢¢$$´´´´´´$$ø¢¢ø$
´´´´´´´´´´$$øøøø$$´´´´´´´$$ø¢¢$$
´´´´´´´´´$$¢øø$$´´´´´´´´´1$ø¢¢$o
´´´´´´´´1$øøøø$1´´´´´´´´´´$$øø$o
´´´´´´´$$ø¢ø$´´´´´´´´´´´´´¢$ø¢¢$
´´´´´´$$ø¢¢$¢´´´´´´´´´´´´´ø$øoø$
´´´´´´$øø¢ø$´´´´´´´´´´´´´´ø$øoø$
´´´´´ø$øøø$ø´´´´´´´´´´´´´´ø$ø¢$7
´´´´´$øøø$ø´´´´´´´´´´´´´´´7$ø¢$´
´´´´´$øø$o´´´´´´´´´´´´´´´´1$ø$$
´´´´$$ø$$´´´´´´´´´´´´´´´´´´$ø$$
´´´´$ø$o´´´´´´´´´´´´´´´´´´´$$ø
´´´$$¢$´´´´´´´´´´´´´´´´´´´7$$$
´´´$øø$o´´´´´´´´´´´´´´´´´´$ø$$
´´7$ø¢$$´´´´´´´´´´´´´´´´´$$ø$1
´´øøo$ø´´´´´´´´´´´´´´´´´o$oø$7
´$$$ø¢$´´´´´´´´´´´´´´´´¢$$ø$7
¢$$$$¢1´´´´´´´´´´´´´´´$$$$$$
________###############___
________################___
_______#################___
______###################__
______########__#########___
_____##########_########___
_____#############________
_____###############_____
_____#################__
______################__
_______###############_
________##############_
_____#####__##########_
__########____########_
__########____########_
__#########_#########_
__###################__
__##################___
__#################____
___##############______
____############________

__________######________
_______############_____
_____###############____
____ ################___
____ #################___
____########___#######__
___##################___
__###################___
__###################___
__###################___
___##################___
___#######______________
___##################___
____#################___
____###############_____
_____#############______
______##########________
___________________________#_
_####___________________####
__#####________________#####
__######______________######
___#######____________######
_____########________#######
______#########_____#######
________########____#######
_________#########__#######
_____________######_#####
________________########
__________#############
________#################
_______###___############
______#####__#############
_____#####################
______###################
_______#################
___________##########
__________#############
________#################
_______________________________
______#########___#######__
______########__########___
______##################___
_______################____
_______##############______
________############_______
________###########________
________##########_________
________##########_________
_______############________
______##############_______
_____###############_______
___#########_########______
__#########__########______
_########___#########______
########_____########______

_______########____########
_______########____#######_
_______########___#######__
_______########__########__
_______#######__#######____
_______#######_#######_____
_______##############______
_______##############______
_______############________
_______############________
_______###########_________
_______#########___________
_______#########___________
_______########____________
______########_____________
_############_____________
_###########______________
_##########_______________
_#########________________
_#######__________________
___________________$$$
__________________$$$$$
__$$______________$$$$$____________$$
___$$$____________$$$$$___________$$$
____$$$$$_________$$$$$________$$$$$
_____$$$$$$$______$$$$$_____$$$$$$$
_______$$$$$$$____$$$$$___$$$$$$$
__________$$$$$____$$$___$$$$$
_$$$$$$$______$$$__$$$__$$$______$$$$$$$
_____$$$$$$$$____$$_$_$$____$$$$$$$$
_________$$$$$$$$$_$$$_$$$$$$$$$
________________$$$_$_$$$
____________$$$$$___$___$$$$$

´´´´´´´´´´´¶
´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶
¶¶¶´´´´´¶¶´¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶
´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶
´´´´´¶¶´¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´´´´¶¶
´´´´¶¶´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶
´´´¶¶´¶¶¶¶´¶´´´¶¶¶´´´´´¶¶´¶
´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶
´¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´´´¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶¶´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶´¶´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶
´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶´¶¶´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶¶¶´¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶¶`


´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´¶
´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶
´¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶´´´´´´´´´´´¶´´´¶
´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶´´´´¶
´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶´´¶´´´´¶
´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶
´´¶¶´´´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶
´´´¶¶´´´´´´¶´´´´¶´´´´¶¶¶¶´´´´´¶
´´´´¶´´´´´´¶´´´¶´´´´´¶´´´´´´´¶
´´´´¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´¶´´¶¶
´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´¶
´´´´´¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶
´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶
´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶´¶¶
´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´¶´´´¶
´´´´¶¶¶¶¶¶´¶´´´´´´´¶´´¶´
´´¶¶´´´¶¶¶¶´¶´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶
´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶´´´´´¶´¶¶´´´´´¶¶
´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶
´´´¶¶´´´´´´´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´¶
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶


´´´´´´´´´´´¶¶¶$´´´´´´oø¢1
´´´´´´´´´ø¶o´´´¶7´7¶¶711o¶1
´´´´´´´´¶ø´´´´´o$¶$ø´´1´´o¶
´´´´´´´¶ø¢ø$$$øø¢oo¢øø$¶¶$¶$
´´´´´´¶øø¢ø$ø¢oo¢oøø$ø¢oooo¶
´´´´´ø¢ø¶ø71o¶¶$¶¶$o1oø¶øooø¶
´´´´¶$o´´´´´´´11´´´´´´´´¶ø¢o$¶
´´´øo$¶¶7¶¶´´´´´´´´´´´1´´7ø¢¢¶¶1
ø¶¶$¶¶¶¶¶¶$¢ø¶¶¶¶¶¶¶¶¶o71$$øoø¶¶ø
¶$o¶¶¶¶øo¢øo7$¶øøø¶ø¢¢øøøø¢o$¶¶¶$
´¶$7¶ø7øø´øø¶¢177o¢¶¶´oø¢¢øøø¶ø´
´´øøoø¶1´o$¶o¢øø¢ø¶7´1ø¢¢øø$¶´
´´´$¶¶´´$¶¶ooo¢¢ø¶´´o¶øøø¢$¶
´´¶¶¶´´$$¶o¢¢¢¢ø¶´´¢¶¢øø¢ø¶´
´¶¶¶´´$ø¶oo¢¢¢ø¶7´o¶øø$¢ø¶1
¢¶¶1´$ø¶oo¢¢¢ø¶7´´ø¢¶oø¶o1
¶$¶´´¶ø$oooooø¶´´ø$o¶o¢¶¶
¶ø¢´´¶¢¢¢øøøø¶7´´¶¢ø$¢¶¶
¶ø¶´´$¢¢¢¢øø¶7´´ø$o¶$¶¶
¶¶ø´´ø¢¢¢¢¢ø7´´1¶¶¶¶ø´
´¶¶ø´¢¢¢¢¢øø¢´¢¶¶¢´
´´¶¶¶øø¢¢¢¢ø$¶¶¶
´´´´ø¶¶¶¶¶¶¶¶


I I I I I I I I I I I I I I
I I I I I I
I I I I I I
I I I I I I I
I I I I I I
I I I I I
I I I I I I I I I I I I I

No hay comentarios:

Posts Relacionados